Conservatori Municipal de Música de Manresa · C\ Ignasi Balcells, 12-14 · 08240 Manresa                             telèfon 938720088 · fax 938726629 | contactar Contactar
Capçalera Conservatori Municipal de Manresa
OFERTA EDUCATIVA
 
CRITERIS, BAREM I SISTEMA D'ADJUDICACIÓ DE PLACES

CRITERIS I BAREM PER L’ADMISSIÓ D’ALUMNAT NOU

Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: els criteris generals i els criteris complementaris.

Criteris generals: són criteris generals en l’admissió de l’alumnat per cursar ensenyaments a l’Escola municipal de música del Conservatori de Manresa, quan el nombre de sol·licituds és superior al de llocs escolars disponibles, els següents:

  • Existència de germans o germanes al mateix centre o de pares o tutors legals que hi treballin o estudiïn: quan l’alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats o escolaritzades al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 10 punts.
  • Renda anual de la unitat familiar: quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.
  • En el cas de voler accedir a un grup de l’etapa de Nadons, Infants i Sensibilització i quan l’alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

Criteris complementaris: ordenades les sol·licituds, d’acord amb aquests criteris generals, i en cas d’igualtat de puntuació de les sol·licituds, s’ha d’aplicar el criteri complementari següent:

  • Tenir la condició legal de família nombrosa (d’acord amb la llei 40/2004, de 18 de novembre, de protecció les famílies nombroses) o de família monoparental (d’acord amb el Decret de desplegament parcial de la llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies): 10 punts. 

Tots els criteris es valoren en relació a la data en què es realitza la preinscripció.

En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar aquests criteris generals i complementaris, l’ordenació de les sol·licituds es farà per sorteig públic. El resultat es difondrà a continuació a la cartellera del centre.

 

 

SISTEMA D’ADJUDICACIÓ DE PLACES D’INSTRUMENT

 

Les places d’instrument disponibles es distribuiran tenint en compte el següent ordre de prioritats:

 

1.   Alumnes del centre o de fora del centre que han superat la prova d’accés a grau professional i que en funció dels criteris d’adjudicació de places establerts pel Departament d’Ensenyament, han obtingut una de les places ofertes pel centre.

2.     Alumnes del centre que estan en llista d’espera d’instrument des de cursos anteriors i alumnes del centre que cursen Iniciació i que han de començar l’estudi d’un instrument el curs següent. En aquests casos l’adjudicació de les places es farà en funció dels següents criteris:

 

§  Organitzatiu: es vetllarà perquè la distribució dels alumnes entre els diferents cursos de les diferents especialitats sigui equilibrada, alhora que s’adigui a les necessitats de les diferents formacions instrumentals.

§  Acadèmics: es valoraran els resultats acadèmics de l’alumne obtinguts tant al Conservatori com, quan correspongui, a d’altres centres de procedència.

 

Un cop aplicats aquests criteris i en cas que hi hagi més d’un aspirant a la plaça d’un curs concret, tindrà prioritat l’alumne que estigui en llista d’espera des de fa més temps.

3.   Alumnes nous que s’inscriuen al centre per primera vegada i alumnes del centre que cursen Sensibilització 6 anys i Iniciació i que el professor emet un informe favorable recomanant que comenci l'estudi de l'instrument. En aquests casos l'adjudicació també es farà en funció dels criteris exposats en el punt 2.

 

Seguint aquest ordre de prioritats i en les situacions que hi hagi més peticions de places d’un instrument determinat que places disponibles, l’ordenació de les sol·licituds es farà per sorteig públic.

 

 

SISTEMA D’ADJUDICACIÓ DE PLACES D’ASSIGNATURES COL·LECTIVES

 

En el full de reserva de plaça els alumnes poden indicar l’ordre de preferència d’entre les opcions que ofereix el centre. En el cas que un grup tingui més sol·licituds que places disponibles s'aplicaran, per ordre, els següents criteris de prioritat per adjudicar les places: el criteri específic i els criteris complementaris:

Criteri específic:

·      Alumnes que s'inscriuen a un grup instrumental o coral que coincideix amb l'horari d'algun dels grups oferts de llenguatge musical, harmonia o història de la musica del nivell que li correspon a l'alumne.

Criteris complementaris:

 ·      Alumnes que tenen algun germà al centre amb el que volen coordinar els dies de classe de llenguatge musical, harmonia o història de la música.

 ·      Alumnes que el curs anterior no se'ls va adjudicar la primera opció d'algun grup de llenguatge musical, harmonia o història de la música.

·      Alumnes que les altres opcions horàries són incompatibles amb l’horari dels ensenyaments de règim general.

  

En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar aquests criteris específics, l’ordenació de les sol·licituds es farà per sorteig públic.

 

NOTA IMPORTANT: Donat el volum d'alumnes del centre i la complexitat del procés de distribució dels alumnes entre els diversos grups, en ocasions aplicant aquests criteris no és possible redistribuir els alumnes d'un grup determinat. En aquest cas l'equip directiu no aplicarà els criteris de prioritat i valorarà a quins alumnes se'ls hi adjudica una altra opció de grup amb l'objectiu d'assolir una òptima redistribució de l'alumnat.

 

 

SISTEMA D’ADJUDICACIÓ D’ASSIGNATURES OPTATIVES O D’ESPECIALITAT DELS ENSENYAMENTS DE MÚSICA DE GRAU PROFESSIONAL

 

L’adjudicació de les assignatures optatives anirà a càrrec de l’Equip Directiu del centre, amb l’assessorament dels caps de departament i en funció de les recomanacions dels tutors dels alumnes. Per tant les decisions obeiran a criteris exclusivament pedagògics i acadèmics.

 

 

ALTRES CASOS

 

En el cas que es doni qualsevol altra situació d’empat en l’adjudicació de places que no estigui contemplada en aquest document, la decisió última la prendrà l’equip directiu del centre. Aquest, si ho creu oportú, podrà exposar la situació al Consell Escolar per valorar si s’ha d’incloure en futures revisions d’aquest document. 

Manresa, 3 de desembre de 2019

Conservatori Municipal de Música de Manresa · C\ Ignasi Balcells, 12-14 · 08240 Manresa | Disseny web i programació: La Factoria d'Imatges Ajuntament de Manresa